Agreements

Framework Agreement between Slovak Republic and the European Investment Fund signed on 23December 2008


Funding Agreement between the Ministry of Economy of the Slovak Republic and the European Investment Fund signed on 28 October 2009

Side Protocol no. 1 to the Funding Agreement dated 28 October 2009 between the Ministry of Economy of the Slovak Republic and European Investment Fund dated 30 June 2011


Funding Agreement between the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic and European Investment Fund signed on 28 October 2009


Funding Agreement between the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic and European Investment Fund signed on 28 October 2009


All complete government materials relating to JEREMIE and IFN since 2000

Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii iniciatívy JEREMIE v SR medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády SR č. 752 z 21.októbra 2009 v znení uznesenia vlády SR č. 265 z 26. apríla 2010

Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 752 z 21. októbra 2009

Návrh realokácie finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom

Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE

Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 - 2013

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa)

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007-2013

Návrh na zapojenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, akciová spoločnosť do štrukturálnych operácií

Memorandum of Understanding between EIF and SR dated 7.6.2006Methodical regulations of the Central Coordination Authority on JEREMIE

Metodické pokyny CKO a Výklady CKOSystem of financial management for JEREMIE

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.2COCOF documents

Revised Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (08-02-2012)

Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 (21-02-2011)

DRAFT GUIDANCE NOTE ON FINANCIAL ENGINEERING (17-06-2008)


Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period (16-07-2007)