O SZRF

Slovenský záručný a rozvojový fond, s. r. o. (“SZRF”) bol založený v marci 2009 v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku ako štátna inštitúcia, prostredníctvom ktorej Európsky investičný fond  (EIF) uskutočňoval aktivity JEREMIE až do konca roka 2015 kedy jeho kompetencie prešli na SZRB Asset Management, a.s.

Na základe zmlúv uzatvorených medzi SZRB Asset Management, a.s. a finančnými sprostredkovateľmi, sú títo zodpovední za vykonávanie finančných nástrojov, a to poskytovanie portfóliových záruk a úverov so zdieľaným rizikom a vykonávanie investícií do rizikového kapitálu.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (“SZRB”) a SZRB Asset Management, a.s. (od 1.1. 2016, predtým EIF) sú akcionármi SZRF.

SZRF má dvojvrstvovú štruktúru riadenia, ktorá pozostáva z 1) dvoch spoločne konajúcich konateľov a 2) dozornej rady, ktorá v kontexte JEREMIE koná aj ako investičná rada a voči SZRB Asset Management, a.s. vystupuje ako hlavný orgán zastupujúci riadiace orgány a orgán vykonávajúci dozor nad činnosťou JEREMIE na Slovensku.

Bližšie informácie o štruktúre spoločnosti sú k dispozícii na stránkach Obchodného registra.

Ďalšie informácie týkajúce sa Investičnej rady SZRF, ako aj účtovných závierok SZRF nájdete tu:

Vymenovanie členov prvej Investičnej rady SZRF vládou SR

Aktuálny zoznam členov a pozorovateľov Investičnej rady SZRF

Štatút Investičnej rady SZRF

Účtovná závierka SZRF za rok 2015

Účtovná závierka SZRF za rok 2014

Účtovná závierka SZRF za rok 2013

Účtovná závierka SZRF za rok 2012

Účtovná závierka SZRF za rok 2011

Účtovná závierka SZRF za rok 2010

Účtovná závierka SZRF za rok 2009