JEREMIE ("Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky") je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (DG Regio) a Európskeho investičného fondu s cieľom zlepšenia prístupu malých a stredných podnikov (“MSP”) k financovaniu v rámci štrukturálnych fondov EÚ na obdobie rokov 2007 až 2013. JEREMIE Slovensko je implementované prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o., ktorého aktivity riadi Európsky investičný fond. JEREMIE Slovensko disponuje zdrojmi vo výške 100 miliónov EUR, ktoré pochádzajú z troch operačných programov (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program Výskum a vývoj, Operačný program Bratislavský kraj) a sú určené na podporu MSP formou návratných finančných nástrojov.

 

 

V súčasnosti sa implementujú tri finančné produkty:

1. Nástroje rizikového kapitálu
2. Portfóliové záruky
3. Portfóliovoý úverový finančný nástroj zdieľaného rizika