JEREMIE ("Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky") je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (DG Regio) a Európskeho investičného fondu s cieľom zlepšenia prístupu malých a stredných podnikov (“MSP”) k financovaniu v rámci štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 až 2013. JEREMIE Slovensko je implementované prostredníctvom Slovenského záručného a rozvojového fondu, s.r.o., ktorého aktivity riadi SZRB Asset Management, a.s. JEREMIE Slovensko disponuje zdrojmi vo výške 140 miliónov EUR, ktoré pochádzajú z troch operačných programov (Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Operačný program Výskum a vývoj, Operačný program Bratislavský kraj) a sú určené na podporu MSP formou návratných finančných nástrojov.

Riadením SZRF je od 1.1. 2016 poverená spoločnosť SZRB Asset Management, a.s., ktorá vykonáva funkciu manažéra fondu a je zodpovedná za realizáciu operácií, finančný dozor, súlad operácií s vnútroštátnymi predpismi, podmienkami operačných programov, ako aj legislatívou Európskej únie a v neposlednom rade za celkové fungovanie a riadenie SZRF v súvislosti s implementáciou finančných nástrojov.

V rámci iniciatívy JEREMIE sú implementované tri finančné produkty:

1. Nástroje rizikového kapitálu
2. Portfóliové záruky
3. Portfóliovoý úverový finančný nástroj zdieľaného rizika